Brunei Weather

: Top of Page : Please Visit Our Sponsors:

Monday, September 8, 2014

Beramah mesra bersama rakyat Daerah Brunei-Muara


Ketibaan Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ketika bercemar duli bermesra bersama rakyat baginda di daerah Brunei-Muara.